Popis projektu

Projekt s názvom Veslujeme v jednej rieke v spolupráci organizácií Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás, Ipeľský Euroregión a Ipeľská únia a na základe rozsiahlej spolupráce sa zrealizoval v období január 2018 – august 2019. Bol podporený v rámci programu INTERREG „SKHU/1601 Program spolupráce V-A Slovenská republika – Maďarsko“. Jeho cieľom bolo ukázať a zvýšiť navštevovanosť  prekrásnych prírodných daností Poiplia minimalizovaním zásahov do životného prostredia.  Tento cieľ je založený na obrovskom množstve prírodného a kultúrneho dedičstva v regióne, ktorého znalosť a využívanosť je v dôsledku nedostatočnej propagácie a nízkej infraštrukturálnej úrovni dosť slabá. Zámerom projektu bolo prekonať tieto nedostatky a spustiť rozvoj cestovného ruchu v regióne. Budovali sme  na prírodné krásy a danosti, pričom sme vytvorili nový turistický produkt: vodnú turistiku. Táto spolupráca zahŕňa župy Nógrád a Pest v MR a južnú časť Nitrianskeho a Banskobystrického kraja v SR. Okrem 3 beneficientov projektu boli do spolupráce zainteresované aj iné subjekty predovšetkým obce, v ktorých sa vytvorili prístaviská.

Počas 20 mesiacov implementácie sa na spoločnom, slovensko-maďarskom pohraničnom úseku Ipľa, až po Dunaj zapojilo do siete 10 obcí: Litke, Szécsény, Bušince, Balašské Ďarmoty, Ipeľské Predmostie, Veľká Čalomija, Vyškovce nad Ipľom, Šahy, Ipolytölgyes a Szob. Tým sa 100 km úsek rieky stal „splavným”. Prepojením pozemnej a vodnej turistiky sa zostavil komplexný balík služieb. Zapojením miestnych odborníkov prezentujeme spoločné hodnoty Poiplia prostredníctvom peších a cyklistických trás, ktoré sa napájajú na prístavy. Túry sa objavia na obecných informačných tabulách osvetlených solárnymi panelmi, na mobilných aplikáciách smartfónov, ako aj v trojjazyčných mapových publikáciách, vytlačených v 22000 exemplároch. Sadu nástrojov tvorí 96 kusov GPSom vybavených kajakov a kanoe, vhodných pre splav 253 osôb, 2 dračie lode a 74 bicyklov so 14 detskými sedadlami.

5 ks meteorologických staníc poskytuje aktuálne údaje o počasí a vodných stavoch. Pomocou webovej stránky a mobilnej aplikácie si návštevníci môžu naplánovať svoje trasy. 9 ks mobilných, plávajúcich mól, 7 skladových a 2 prezliekajúce kontajnery zabezpečujú bezpečné vylodenie a zimné skladovanie lodí. Na prevádzku siete sa nakúpili 4 prívesy na prepravu lodí a 2 ks 9-miestnych vozidiel na prepravu osôb. Pre bezpečné privyknutie školákov a rodín k vode sú na dolnej, ľahšie splavnej časti rieky dostupné 2 motorové záchranné člny.  Považujeme za dôležité, aby poskytovatelia služieb uznali potenciál cestovného ruchu v prírodných podmienkach Poiplia, aby pedagógovia, športové organizácie, dôchodcovia rozoznali pozitívne výchovné a fyziologické účinky vodných športov, aby rodiny s deťmi a mladí ľudia spoznali spoločenský efekt aktívneho oddychu. Pre dosiahnutie týchto cieľov sa zorganizovali rôzne workshopy, vodné putovné tábory a vodné rodinné dni aj zapojením „športových legiend”.

Odborným mentorom a podporovateľom projektu bola Asociácia kajakárov a kanoistov v MR (Kajak-Kenu  Szövetség), podporujúcimi partermi boli Riaditeľstvo vodného hospodárstva stredného Podunajska (Közép Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság) v MR a Slovenský vodohospodársky podnik v SR.

Celkový rozpočet projektu: 612 656,90 EUR
Výška podpory ERDF:       520 758,36 EUR

Projektoví partneri:
Vedúci partner: Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás, MR
Ďalší partneri:   Ipeľský Euroregión, SR
                            Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia - Ipeľská únia, SR

Banner